อก.มจพ. จับมือทำ MOU กับ บริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่จำกัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน

08 May 2024

คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี เจริญ ได้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี ให้ดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่ จำกัด โดยคุณอรทัย ชัยเวชการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในนาม บริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่ จำกัด ณ ห้องประชุม 215 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อสร้างความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการ การวิจัย และบริการวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง และสนับสนุนการเรียนการสอน ระหว่างสองหน่วยงาน

อก.มจพ. จับมือทำ MOU กับ บริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่จำกัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน

อก.มจพ. จับมือทำ MOU กับ บริษัท ดิ ยูนิค แลปโบราทอรี่จำกัด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน