บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

07 May 2024

นายโยธิน เนื่องจำนงค์ (กลาง) ประธานกรรมการ นายกิติพัฒก์ เนื่องจำนงค์ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และนายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล (ซ้าย) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ พร้อมทั้งอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 งานประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567