ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกกิจกรรมจิตอาสา Serve With Liberty 2024 ที่โรงเรียนสามวาวิทยา และโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง

15 May 2024

Serve With Liberty เป็นกิจกรรมได้จัดขึ้นพร้อมกับสำนักงานประเทศต่างๆ ทั่วโลก ของ Liberty Mutual Insurance ในอีก 27 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกโดยเป็นกิจกรรมอาสาสมัครออกภาคสนามเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ทำต่อเนื่องทุกปี สำหรับประเทศไทยในปีนี้นำโดย มร. Chris Alexander ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำกิจกรรมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูง และพนักงานบริษัทฯ ไปที่โรงเรียนสามวาวิทยาและโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่ LMG Insurance Public Company Limited จับมือกับมูลนิธิกระจกเงาไปที่โรงเรียนสามวาวิทยา จ.ปทุมธานี ร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงสถานที่อาคารเรียน ห้องเรียนชั้นต่างๆ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงอาหาร และห้องสมุด ให้มีความพร้อมต้อนรับน้อง ๆ ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 กลับมาเรียนในภาคการศึกษาที่สองอย่างมีความสุข

ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ออกกิจกรรมจิตอาสา Serve With Liberty 2024 ที่โรงเรียนสามวาวิทยา และโรงเรียนสังฆรักษ์บำรุง