รำไพฯ จุดประกายสร้างนวัตกรชุมชน รุ่นที่ 2

15 May 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็น "นวัตกรชุมชน รุ่นที่ 2" เน้นสร้างทักษะและองค์ความรู้ ปั้นต้นแบบนวัตกร สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น

รำไพฯ จุดประกายสร้างนวัตกรชุมชน รุ่นที่ 2

ที่ห้องประชุมแก้ววิทยาการ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็น "นวัตกรชุมชน รุ่นที่ 2" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและองค์ความรู้ ปั้นต้นแบบนวัตกร สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงการโครงการนี้สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน มีการดำเนินงานโดยยึดหลักการบริการวิชาการแก่สังคม สืบสานแนวพระราชดำริ และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านยุทธศาสตร์หลักด้านการพัฒนาท้องถิ่น ทางสำนักบริการวิชาการ จึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อมุ่งสร้างและพัฒนานวัตกรชุมชน เสริมสร้างทักษะความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของชุมชน เพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างเครือข่ายนวัตกรชุมชน มุ่งหวังให้เกิดต้นแบบนวัตกรชุมชน พัฒนาทักษะความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการสร้าง "นวัตกรชุมชน รุ่นที่ 2" ที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นต่อไป

รำไพฯ จุดประกายสร้างนวัตกรชุมชน รุ่นที่ 2