อ.อ.ป.แถลงทิศทางและนโยบาย ประจำปี 2567 "มุ่งสู่องค์กรที่สร้างสมดุลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน" พร้อมประกาศชัด "เป็นองค์กร No Gift Policy"

15 May 2024

นายสุกิจ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แถลงทิศทางและนโยบายของ อ.อ.ป. ประจำปี 2567 โดยมีการกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็น "องค์กรที่สร้างสมดุลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน" (Sustainable Stakeholder Balancing) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อมุ่งหน้าสู่การขยายธุรกิจไปสู่อีกขั้น พร้อมกับการสร้างผลเชิงบวกต่อชุมชนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมให้รองรับสังคมคาร์บอนต่ำอย่างเต็มรูปแบบ ควบคู่กับอนุรักษ์และสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ชุมชนและประชาชน รวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การกำหนดทิศทางของการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรมป่าไม้ มีการดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม และแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจสาขาทรัพยากรธรรมชาติ และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากคณะผู้บริหารบุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

อ.อ.ป.แถลงทิศทางและนโยบาย ประจำปี 2567 "มุ่งสู่องค์กรที่สร้างสมดุลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน" พร้อมประกาศชัด "เป็นองค์กร No Gift Policy"

จากนั้น ผอ.อ.อ.ป. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้นำพนักงาน อ.อ.ป. ประกาศเจตนารมณ์และทำสัญลักษณ์ การเป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ "No Gift Policy" ภายใต้โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุม 301 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

อ.อ.ป.แถลงทิศทางและนโยบาย ประจำปี 2567 "มุ่งสู่องค์กรที่สร้างสมดุลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน" พร้อมประกาศชัด "เป็นองค์กร No Gift Policy"