"มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง" เร่งพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาร่วม "มบส."

14 May 2024

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า เมื่อวันที่ 6-9 พ.ค. ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยผศ.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดี รศ. สมชาย พรหมสุวรรณ ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ. ดร.ทชชยา วนนะบวรเดชน์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน และผู้บริหารของ มบส. ได้เยือนมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ไต้หวัน สาธารณรัฐจีน ซึ่งการไปเยือนในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากศ. ดร.โรเบิร์ต เฉิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้การเดินทางไปครั้งนี้เพื่อร่วมพิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพครูสู่สากลของนักศึกษาทุนเอราวัณประจำปี 2566 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากับมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง และร่วมประชุมหารือวางแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในมิติที่กว้างขึ้นของทั้งสองมหาวิทยาลัยด้วย

  "มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง" เร่งพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาร่วม "มบส."

ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า การพบปะครั้งนี้นับว่าเป็นวาระแรกในการดำเนินงานในตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มบส. จึงได้มีการทบทวนความร่วมมือในอดีตที่ผ่านมา พร้อมหารือประเด็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และ บัณฑิตศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีรูปแบบ สองบวกสอง บัณฑิตศึกษาในรูปแบบ หนึ่งบวกหนึ่ง ตลอดจนหลักสูตรระยะสั้นในโปรแกรมต่าง ๆ ที่ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีการดำเนินงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง ยังได้เสนอแนวทางการทำงานพัฒนาหลักสูตรร่วมกันในระดับบัณฑิตศึกษาและทางมหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวด้วย อย่างไรก็ตามอธิการบดีของทั้งสองมหาวิทยาลัยต่างให้คำมั่นสัญญาที่จะร่วมกันผลักดันกิจกรรมดี ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องต่อไป

  "มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง" เร่งพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาร่วม "มบส."