ม.หอการค้าไทย ปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ รุ่นที่ 5 (Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services : ToPCATS)

26 Apr 2024

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  จัดพิธีปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ รุ่นที่ 5 (Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services : ToPCATS) เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรได้มีโอกาสทำความรู้จักกันและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการอบรมตลอด 6 เดือนข้างหน้า ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณปริม จิตจรุงพร ประธานหลักสูตร ToPCATS, รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการหลักสูตร ToPCATS , รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกล่าวต้อนรับและบรรยายในหัวข้อ "Services is the Future" ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ โดยมี ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร ครูใหญ่หลักสูตร ToPCATS, ผศ.ลักขณา เศาธยะนันท์ ผู้ช่วยครูใหญ่หลักสูตร ToPCATS และทีมงานจากศูนย์บริการวิชาการร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องไทรทองฮอลล์ อาคาร 3 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

ม.หอการค้าไทย ปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ รุ่นที่ 5 (Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services : ToPCATS)

ม.หอการค้าไทย ปฐมนิเทศสำหรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านนวัตกรรมการบริการ รุ่นที่ 5 (Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services : ToPCATS)