สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดน้ำรัก

17 Apr 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดน้ำรัก "สืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลท่าหลวง" เพื่อฟื้นฟู สืบสาน ส่งเสริมการแข่งขันเรือยาวประเพณี

สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดน้ำรัก

ที่วัดน้ำรัก ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดน้ำรัก "สืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลท่าหลวง" ซึ่งจัดโดยสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี , เทศบาล ตำบลท่าหลวง , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี และคณะกรรมการวัดน้ำรักซึ่งการแข่งขันดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมอนุรักษ์ พื้นฟู และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ของสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็งยั่งยืน พัฒนามิติศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเสริมพลังความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเรือยาวที่มีใจรัก และต้องการสืบสานประเพณีเรือยาวให้คงอยู่คู่สายน้ำจันทบุรี

สำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดน้ำรัก "สืบสานประเพณีสงกรานต์ ตำบลท่าหลวง" นั้น จะมีการแข่งขัน ในวันที่ 16 และ 17 เมษายน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พื้นที่ชุมชน ตำบลท่าหลวง เข้มแข็งด้วยพลังชุมชน พร้อมเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมการแข่งขันเรื่อยาวประเพณี ให้สามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เศรษฐกิจชุมชน ด้วยกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในส่วนของการแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันประเภทเรือ 5 ฝีพาย ทีมชาย จำนวน 16 ทีม และ ทีมหญิง จำนวน 4 ทีม และประเภทเรื่อยาว 17 ฝีพาย จำนวน 4 ทีม โดยทีมเรือที่เข้าแข่งขันนั้นคือทีมเรือในพื้นที่จันทบุรี ระยอง และตราด

สำนักศิลปวัฒนธรรมฯ จัดแข่งขันเรือยาวประเพณีวัดน้ำรัก