นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ SPU เรียนรู้ "ของจริง" บุกโรงงานมิตซูบิชิ ศึกษาดูงานระบบผลิตและโลจิสติกส์ชั้นนำ

22 Apr 2024

นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  มีโอกาสได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เมื่อ ผศ.ดร.สุพัฒตรา ศรีญาณลักษณ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ นำนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ SPU ลงพื้นที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตรถยนต์ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี  เมื่อเร็วๆนี้

นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ SPU เรียนรู้ "ของจริง" บุกโรงงานมิตซูบิชิ ศึกษาดูงานระบบผลิตและโลจิสติกส์ชั้นนำ

สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา IEG312 การวางแผนและควบคุมการผลิต และ IEG423 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม  มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์  กระบวนการผลิต  การบริหารจัดการคลังสินค้าและการขนส่ง   รวมไปถึงระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์  โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรมืออาชีพของมิตซูบิชิ

โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการนำความรู้ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้จริงในสถานประกอบการ  สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้  นักศึกษายังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ที่ทำงานอยู่ในโรงงานมิตซูบิชิ   และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกปฏิบัติเบื้องต้น   ในบางส่วนของกระบวนการผลิตจริงอีกด้วย การศึกษาดูงานครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า ที่นักศึกษาได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และแรงบันดาลใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคต

นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ SPU เรียนรู้ "ของจริง" บุกโรงงานมิตซูบิชิ ศึกษาดูงานระบบผลิตและโลจิสติกส์ชั้นนำ