ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Let's go คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทานฯ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2567

11 Jun 2024

ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Let's go คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้ครองถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคว้ารางวัลหุ่นยนต์อัตโนมัติยอดเยี่ยม จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ในเกมการแข่งขันวิถีข้าว วิถีไทย สู่วิถีสากล "HARVEST DAY" ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศถึง 560 ทีม รวม 1,761 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  รวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในเรื่องวิทยาการหุ่นยนต์จากทั่วประเทศ  สมาชิกทีมหุ่นยนต์ iRAP_Let's go มีดังนี้

ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Let's go คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทานฯ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2567

 1) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุ่นยนต์ นายลัทธพล โอสถานนท์ นายนวพล กุลภา นายชญานิน ธิติ-กุลวัฒน์ นายพงศ์ภพ

คงพาลา นางสาวสุพิชชา จิตร์นิยม นายธันธวัช ดารารัตน์ และนายธีรพัฒน์ เจริญ-วัฒนาเลิศ

 - ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ นายศิวกร ปานบ้านแพ้ว และนายเสริมชาติ ลีละสกุลมีเกียรติ

 - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ นายอนวัช จิตรำลึก นายสุกฤษฎิ์ไชย  หอมกระจาย นางสาวณัฏฐณิชา สุขชัย และนายธนวัชร สายสินธุ์

 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา นายเขมรักษ์ ขำเลิศ

 2) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นายกิตติภัฏ สุวรรณ์ นายณัฐพล ถาวโรจน์ และนายกันตินันท์ คงน่วม

 - สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ นายพัฒนเดช ศรีอนันต์ และนายณภัทร จันทร์ลาม

 อาจารย์ที่ปรึกษาทีม ผศ.นพดล พัดชื่น และดร.จิรพันธ์ อินเทียม

   โดยรายการต่อไปทีมหุ่นยนต์ iRAP_Let's go เข้าการแข่งขัน ABU M-COT Thailand Championship 2024 ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ 6-7  กรกฎาคม 2567  ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน ABU Robocon 2024 ณ ประเทศเวียดนาม 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ทีม ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Let's go และอย่าลืมไปเชียร์ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Let's go ด้วย

 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/TPAROBOT

และที่ https://www.tpa.or.th/robot/files/2024/a-20-2567.pdf

 ประกาศรายชื่อ 8 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ABU ROBOCON CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 Link : https://www.tpa.or.th/robot/files/2024/a-21-2567.pdf

ทีมหุ่นยนต์ iRAP_Let's go คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. คว้ารางวัลชนะเลิศได้ครองถ้วยพระราชทานฯ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2567