สาธิต มบส. เสริมสมรรถนะการสอนและการวิจัยยุคดิจิทัลสู่ห้องเรียนคุณภาพให้ครู

11 Jun 2024

ผศ.ดร.คณกร สว่างเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา(มบส.) กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้ไปเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในยุคดิจิทัลสู่ห้องเรียนคุณภาพสำหรับคณาจารย์โรงเรียนสาธิต มบส. ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดการศึกษากับผู้เรียน ซึ่งตนได้มอบนโยบาย 3 ด้านได้แก่ ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ของโรงเรียนสาธิตฯ ให้มีความสะดวกแก่นักเรียน มีความปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด เหมาะกับการเรียนรู้ เช่น การปรับห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมให้สะดวกและปลอดภัยในการเรียน การซ่อมแซมห้องเรียน รวมถึงการสนับสนุนให้นักเรียนใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และห้องปฏิบัติการร่วมกับคณะต่างๆ เป็นต้น

สาธิต มบส. เสริมสมรรถนะการสอนและการวิจัยยุคดิจิทัลสู่ห้องเรียนคุณภาพให้ครู

ผศ.ดร.คณกร กล่าวต่อไปว่า ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน ให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่น การจ้างครูชาวต่างชาติ การสนับสนุนระบบการสืบค้นฐานข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมที่ทันสมัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนชั้นนำในต่างประเทศ เป็นต้น และด้านการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับคณาจารย์ในการอบรมความรู้และการเลื่อนวิทยฐานะของคณาจารย์ และการจัดสรรสวัสดิการสำหรับบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้ในการประชุม รศ.ดร.ชลลดา พงษ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี ผศ.ณัฏฐ์ เดชะปัญญา ผู้ช่วยอธิการบดี และ อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯยังได้มาร่วมให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ และมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเสริมสร้างสมรรถนะทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในยุคดิจิทัล โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสื่อดิจิทัลและเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน และสามารถส่งเสริมนักเรียนให้เกิดทักษะการคิด ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะการเรียนรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

ด้านอาจารย์สิริชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมารศ.ดร.ชลลดา พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ปฐมวัย) ได้ไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้กับครูในโรงเรียนอนุบาลเชาว์ดีเกี่ยวกับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพสมองมหัศจรรย์ Brain based learning for Smart child พร้อมทั้งจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย และร่วมทำกิจกรรมกับเด็กนักเรียนพร้อมคณะครูโรงเรียนอนุบาลเชาวน์ดี ซึ่งการดูงานครั้งนี้ ทำให้ได้รับความรู้และการออกแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะสมอง และจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย ที่สามารถนำมาประยุกต์กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สาธิต มบส. เสริมสมรรถนะการสอนและการวิจัยยุคดิจิทัลสู่ห้องเรียนคุณภาพให้ครู