ดีพร้อม ดัน 54 สุดยอดบรรจุภัณฑ์ แนวคิด "วิถีไทย (Being Thai)" สู่ซอฟต์พาวเวอร์ สร้างอัตลักษณ์ไทยผ่านบรรจุภัณฑ์

13 Jun 2024

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) มอบรางวัลการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 (ThaiStar Packaging Awards 2024) ในงาน ProPak Asia 2024 พร้อมดัน 54 สุดยอดบรรจุภัณฑ์ แนวคิด "วิถีไทย (Being Thai)" ที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ (Design) ประโยชน์การใช้งาน (Functionality) หรือการใช้วัสดุ (Material) ที่ส่งเสริม
"ซอฟต์พาวเวอร์ : Soft Power" เพื่อสื่อสารอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านบรรจุภัณฑ์

ดีพร้อม ดัน 54 สุดยอดบรรจุภัณฑ์ แนวคิด "วิถีไทย (Being Thai)" สู่ซอฟต์พาวเวอร์ สร้างอัตลักษณ์ไทยผ่านบรรจุภัณฑ์

นางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศ เพื่อยกระดับและพัฒนาความสามารถด้านความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ รวมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง ภายใต้การบริหารงานของ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมไทยในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและพร้อมรับกับอนาคต โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยุคใหม่บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ

นางดวงดาว กล่าวต่อว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) โดยนายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กำหนดทิศทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ตามนโยบาย RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต ผ่านกลยุทธ์ การปรับตัวให้ก้าวทันอุตสาหกรรมยุคใหม่ (RESHAPE THE INDUSTRY) เร่งยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านนโยบายการขยายความร่วมมือ (DIPROM Connection) โดยได้บูรณาการกับสมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย สถาบันรหัสสากล และสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมจัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2567 (ThaiStar Packaging Awards 2024) ภายใต้แนวคิด "วิถีไทย (Being Thai)" โดยมุ่งเน้นการสรรหาบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบ (Design) ประโยชน์การใช้งาน (Functionality) หรือการใช้วัสดุ (Material) ที่ส่งเสริม "Soft Power" ความเป็นไทยในบรรจุภัณฑ์ โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดถึง 247 ผลงาน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทรางวัล คือ 1) ประเภทนักเรียน และ 2) ประเภทบริษัท โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับรางวัลจำนวน 54 รางวัล ซึ่งได้จัดงานมอบรางวัลดังกล่าวร่วมกับงาน ProPak Asia 2024 โดยผู้ได้รับรางวัลสามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards 2024) และระดับโลก (WorldStar Packaging Awards) ได้ในอนาคตต่อไป

ในปีนี้ ดีพร้อม ได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลสำหรับกลุ่มนักเรียน - นักศึกษา ได้แก่ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย อีกทั้ง ยังมีการสนับสนุนรางวัลพิเศษ "การออกแบบบาร์โค้ดบนบรรจุภัณฑ์" จากสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรางวัลพิเศษ "การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม" จากสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอีกด้วย

ทั้งนี้ การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา นักออกแบบไทยสามารถคว้ารางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards 2023) ซึ่งจัดโดย สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (Asian Packaging Federation : APF) จำนวน 24 รางวัล นับเป็นประเทศที่ได้รับรางวัลมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และได้รับรางวัลจากการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก (WorldStar Packaging Awards) ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 รางวัล นางดวงดาว กล่าวทิ้งท้าย