อินฟอร์มาฯ และกระทรวงพลังงาน ร่วมภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024

06 Jun 2024

อินฟอร์มาฯ และกระทรวงพลังงาน ร่วมภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 ผลักดันไทยเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

อินฟอร์มาฯ และกระทรวงพลังงาน ร่วมภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย พร้อมด้วย กระทรวงพลังงาน และภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านพลังงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ผนึกความร่วมมือพร้อมจัดงาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2024" ชูแนวคิด "เสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์" ขนทัพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพลังงานชั้นนำจากผู้ทั่วโลก ตอกย้ำความเป็นงานแสดงเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวที่ใหญ่ และครบครันที่สุดในอาเซียน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ภาวะโลกร้อน คือ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานทั่วโลกตื่นตัว โดยเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลมาสู่แหล่งพลังงานหมุนเวียน ในทุกภาคส่วน และนี่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานครั้งสำคัญของโลก ทางกระทรวงพลังงานในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและกำกับดูแลให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ พร้อมด้วย อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้นำธุรกิจด้านการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับการเจรจาธุรกิจระดับภูมิภาค สานต่อความร่วมมือ จัดงาน "ASEAN Sustainable Energy Week 2024" โดยได้ผสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาทิ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย สมาคมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานไทย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอื่นๆ ซึ่งมีหมุดหมายที่สำคัญในการนำพาทุกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทยร่วมกันเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP2024) และแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: EEP 2024) ตามนโยบายแผนพลังงานชาติ ผ่านการสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยลดค่าความเข้มการใช้พลังงาน (Energy Intensity) จากเดิม 30% เป็น 36% ภายในปี พ.ศ.2580 ทั้งนี้ในมิติต่างๆ ที่สำคัญในด้านพลังงาน อาทิ ไฟฟ้าทางกรมฯได้ส่งเสริมด้านพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ขณะที่ภาคขนส่งมีการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ อย่างไรก็ตามนอกจากการดำเนินการตามแผนงาน ทางกรมฯทำงานร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายด้านพลังงานผ่านเวทีการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานผ่านหัวข้อเสวนาที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินการตามมาตรฐานหลักเกณฑ์สำหรับการออกแบบบอาคารที่ก่อสร้างใหม่ การส่งเสริมการลงทุนและการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง รวมถึงแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและนักธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพลังงานไทย เราเชื่อมั่นว่าแผนพลังงานดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญในการนำพาไทยก้าวสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ดร.พิมพา ลิ้มทองกุล นายกสมาคมเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไทย (TESTA) กล่าวว่า วันนี้ เทคโนโลยีการกักเก็บพลังงาน ถูกนิยามว่าเป็น "Key enable to energy transition" หรือ กุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจากการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาด โดยบทบาทสำคัญที่ผ่านมาทางสมาคมฯได้ดำเนินการในการให้ข้อมูล ส่งเสริมความเข้าใจให้เกิดการใช้งานที่ถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีกับหลายๆภาคส่วน รวมถึงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านมาตรฐานและนโยบายที่สำคัญจากเทคโนโลยีดังกล่าว และในปีนี้ยังคงเดินหน้าสานต่อการจัดงานสัมมนา International Energy Storage Forum ร่วมกับ TESTA Symposium ซึ่งจัดขึ้นในงาน Energy Storage Asia 2024 โดยครั้งนี้มุ่งเน้นการเสวนา ภายใต้หัวข้อ "นวัตกรรมและนโยบายการจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัยเพื่อความยั่งยืนของระบบกักเก็บพลังงาน" โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท Ascend Elements, 700 MUSD และ บริษัท AM Batteries ซึ่งจะมาแบ่งปันประสบการณ์การรีไซเคิลวัสดุแคโทดจากแบตเตอรี่มาใช้ใหม่ การผลิตแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ภายในงานยังมี เสวนาจากภาครัฐและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้านการจัดการแบตเตอรี่จาก EV รวมถึง เปิดตัวภาคีเครือข่าย "ภาคีเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนได้สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก" โดยทางสมาคมฯ มั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสู่การเชื่อมไทยสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

นายสรรชาย นุ่มบุญนำ ผู้จัดการทั่วไป อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า อินฟอร์มาฯ ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมขานรับเป้าหมายและพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานผ่านการจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week (ASEW) ซึ่งงานนี้ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 34 โดยเวทีดังกล่าวได้รวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง ผู้จัดแสดง ผู้ซื้อ รวมถึงผู้ชมงานในอีกหลากหลายสาขาอาชีพทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่ไปจนถึงกลุ่ม SMEs โดยในทุกปีได้รับการตอบรับที่ดีจากภาครัฐ เอกชน รวมถึงภาคีเครือข่ายด้านพลังงานทั้งไทยและต่างประเทศร่วมผลักดัน เชื่อมโอกาสให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างไร้รอยต่อเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศ และมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในภาคอุตสาหกรรม

"งาน ASEW 2024 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์" โดยครั้งนี้เพิ่มความเข้มข้นด้วยการจัดแสดงเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมพลังงาน อย่างครบวงจรบนพื้นที่กว่า 25,000 ตร.ม.เต็มพื้นที่การจัดงานของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นงานใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ทั้งนี้ยังได้รวบรวมเทคโนโลยีล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำด้านพลังงานกว่า 1,500 รายทั่วโลก และพาวิเลียนนานาชาติจากประเทศผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงานยั่งยืน ร่วมสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยและอาเซียนได้สร้างเครือข่ายกับผู้นำด้านพลังงานจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ATESS, DELTA, ABB, AIKO SOLAR, BCPG, HITACHI ENERGY, SCG, SMA, SOLAREDGE, SOLIS, TESLA ENERGY เป็นต้น ปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 33,000 คน จากทั่วภูมิภาคครอบคลุมทุกห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไทย และเพื่อให้เป็นงานที่ครอบคลุมทุกมิติของพลังงาน เราจึงขยายงานด้านระบบกักเก็บพลังงาน หรือ Energy Storage Asia โดยงานนี้จะมาช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้งาน ASEW มีความครบทุกด้านของพลังงานสะอาด รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานล่าสุดจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือการจัดสัมมนาเชิงลึกด้านพลังงานที่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานระดับโลกมาแลกเปลี่ยนความรู้ในการประชุมและสัมมนานานาชาติ อาทิ REA Conference, Asia Urban Energy Assembly, ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference, Energy Storage Forum เป็นต้น และสัมมนาอื่นๆกว่า 200 หัวข้อ รวมถึงโซนจัดแสดงพิเศษจากหน่วยงานและบริษัทชั้นนำร่วมให้ความรู้และคำปรึกษา อย่าง InnoTech Stage, Startups Alley และ Carbon Free Valley รวมครบไว้ในงานเดียว อินฟอร์มาฯ มั่นใจว่า เวทีนี้จะเป็นก้าวที่มั่นคงในการส่งต่อภาคอุตสาหกรรมไทยเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในฐานะผู้นำของภูมิภาคได้อย่างมีศักยภาพและยั่งยืน" นายสรรชาย กล่าวเสริม

ร่วมบรรลุเป้าหมายของประเทศด้านพลังงาน เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและมุ่งสู่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024 (ASEW) งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค โดยจัดร่วมกับงาน ELECTRIC VEHICLE ASIA 2024 (EVA) งานแสดงและการประชุมเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าระดับนานาชาติชั้นนำของประเทศไทย ถือเป็นหนึ่งเวทีระดับภูมิภาคที่รวบรวมห่วงโซ่อุปทานและภาคีเครือข่ายพลังงานไว้มากที่สุด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าชมงานได้ที่ www.asew-expo.com

อินฟอร์มาฯ และกระทรวงพลังงาน ร่วมภาคีเครือข่ายด้านพลังงาน พร้อมจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2024