"ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ"

29 May 2024

นางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 12 คน ใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ จำนวน 6 คน และหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 6 คน ณ อาคารโรงฝึกงานช่างยนต์ และอาคารโรงฝึกงานช่างเครื่องปรับอากาศ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

"ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ"

"ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ"