กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี 23 พฤษภาคมนี้

17 May 2024

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567 จะเป็นวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 61 ปี ซึ่งกรมจะจัดงานในชื่อ "61 ปี พัฒนาที่ดิน เกษตรกรทำกินอย่างยั่งยืน" ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งกรมพัฒนาที่ดิน เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งเจ้าหน้าที่ หมอดินอาสา และเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ผลงาน ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของกรมพัฒนาที่ดิน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสงฆ์ พิธีเปิดงาน พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคคลดีเด่น และการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย จากทุกภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถรับชมพิธีเปิดงานฯ ได้ ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี 23 พฤษภาคมนี้

กรมพัฒนาที่ดิน (Land Development Department ใช้ชื่อย่อ LDD) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินงาน "เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570" โดยในปี 2567 นี้ กรมพัฒนาที่ดินจะครบรอบ 61 ปี และพร้อมที่จะก้าวสู่ปีที่ 62 โดยมุ่งมั่นน้อมนำศาสตร์พระราชาตามแนวพระราชดำริเป็นหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตรและอาหารของโลกตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มเป็น 3 เท่าใน 4 ปี สร้างรายได้ภาคการเกษตร โดยใช้หลักการตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ส่งเสริมฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินไปพัฒนาอาชีพการทำการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพคุ้มค่าต่อการลงทุน ภายใต้การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร และความมั่งคั่งให้กับภาคการผลิตของประเทศ ดูแลรักษาทรัพยากรดินให้มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดิน เตรียมจัดงานวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี 23 พฤษภาคมนี้