กรุงเทพโปรดิ๊วส ตรวจประเมินระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด เพิ่มความเชื่อมั่นตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดไม่รุกป่า และไม่เผาแปลง

08 Mar 2024

บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ผู้จัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้กับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ตรวจประเมินระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดของบริษัทฯ ครอบคลุม คู่ค้า เกษตรกร และ โรงงานอาหารสัตว์ ของ ซีพีเอฟ ทั่วประเทศ โดยมีบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนชั้นนำ เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบตรวจสอบย้อนกลับย้อนกลับข้าวโพด (Corn Traceability System) ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก (Third-party verifier) เพิ่มความเชื่อมั่นกระบวนการจัดซื้อข้าวโพดเป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถระบุแหล่งที่มาที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า และการเผา มีส่วนช่วยแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างมีประสิทธิภาพ

กรุงเทพโปรดิ๊วส ตรวจประเมินระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด เพิ่มความเชื่อมั่นตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดไม่รุกป่า และไม่เผาแปลง

ในการตรวจประเมินการทำงานของระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด ผู้เชี่ยวชาญของอีอาร์เอ็มได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินการใช้งานระบบจริงทุกขั้นตอน ครอบคลุม 4 หัวข้อหลัก คือ นโยบายการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน การใช้งานระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด การนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ตั้งแต่ ขั้นตอนการลงทะเบียนของคู่ค้าและเกษตรกร การซื้อขายข้าวโพดจากเกษตรกรและจากผู้รวบรวม จนถึงโรงงานอาหารสัตว์ รวมถึงการจัดการด้านข้อมูลกรณีเหตุสุดวิสัย เพื่อติดตามประเมินผลการซื้อขายข้าวโพด ให้สอดคล้องกับแนวปฎิบัติหลักสากล และนโยบายของเครือซีพี ไม่รับซื้อและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดจากพื้นที่รุกป่าและพื้นที่เผาแปลง อย่างเคร่งครัด

นายวรพจน์ สุรัตวิศิษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส กล่าวว่า การตรวจประเมินจากองค์กรอิสระภายนอก เป็นการช่วยยืนยันว่า กระบวนการและขั้นตอนการใช้งาน การจัดการข้อมูลในระบบตรวจสอบย้อนกลับมีมาตรฐาน โปร่งใส เชื่อถือได้ และทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่สำคัญพ่อค้าผู้รวบรวมซื้อผลผลิตสามารถเห็นข้อมูลของข้าวโพดที่รับซื้อ รวมถึงมีภาพถ่ายดาวเทียมช่วยยืนยันแหล่งปลูกที่ไม่รุกป่าและไม่เผาแปลง นอกจากนี้ การตรวจประเมินด้วยผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์การปรับปรุงการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น เพิ่มความมั่นใจให้แก่ บริษัท รวมถึงผู้บริโภคและลูกค้าทั่วโลก

"ผู้ตรวจประเมินอิสระจากภายนอก จะช่วยให้บริษัท รวมถึงคู่ค้าธุรกิจ มีความมั่นใจในระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเป็นเครื่องมือจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกร ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเพื่อจัดการและป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า และฝุ่นควัน PM2.5 ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ตามเป้าหมายโครงการคู่ค้าข้าวโพดพันธมิตร พิชิตหมอกควัน (Partner to Green) ที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร สู่การผลิตข้าวโพดที่ยั่งยืน" นายวรพจน์กล่าว

กรุงเทพโปรดิ๊วส เป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้พัฒนาและใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งแต่ปี 2559 ในกระบวนการจัดซื้อข้าวโพดวัตถุดิบอาหารสัตว์ของซีพีเอฟ ซึ่งในปัจจุบัน ข้าวโพดที่จัดซื้อทั้งหมดสำหรับกิจการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศไทยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งปลูก ยืนยันมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า และนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยติดตามและกำกับดูแลการเผาแปลง ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการทวนสอบระบบตรวจสอบย้อนกลับด้วยตนเอง (Self-Audit) เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการจัดหาข้าวโพดมีการปฏิบัติตามหลักสากล ร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างแท้จริง

กรุงเทพโปรดิ๊วส ตรวจประเมินระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพด เพิ่มความเชื่อมั่นตลอดห่วงโซ่อุปทานข้าวโพดไม่รุกป่า และไม่เผาแปลง