IOM ชม"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน ดูแลคุ้มครองสวัสดิการแรงงานเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน ฝากดันแรงงานทักษะไทยส่งออกตลาดต่างประเทศ

07 Mar 2024

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นางสาวเจอรัลดีน อองซาร์ค (Ms. Geraldine Ansart) หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) และคณะผู้แทนจาก IOM ประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายหรือโครงการที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญในปี พ.ศ. 2567 เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศ ตลอดจนความร่วมมือในการเคลื่อนย้ายแรงงานทักษะ และการดำเนินงานว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตลอกจนหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง IOM กับกระทรวงแรงงาน ในปี 2567 โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วม ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

IOM ชม"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน ดูแลคุ้มครองสวัสดิการแรงงานเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน ฝากดันแรงงานทักษะไทยส่งออกตลาดต่างประเทศ

นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ผมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงแรงงานขอขอบคุณหัวหน้าคณะของ IOM ที่มาเข้าพบเพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในวันนี้ ประเทศไทยมีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ทำให้มีแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงาน รัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงพยายามป้องกันดูแลไม่ให้มีการลักลอบเข้ามา เช่นเดียวกันกระทรวงแรงงานได้กำชับให้กรมการจัดหางานร่วมมือกับสถานประกอบการช่วยสอดส่องดูแลในทุกมิติ ไม่ให้นายจ้างกดขี่ข่มเหงแรงงาน ไม่ว่าสถานประกอบการขนาดใหญ่หรือเอสเอ็มอี นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้หากับรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรเมื่อมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอยู่แบบผิดกฎหมาย แต่เมื่อเข้ามาแล้วเราต้องทำให้เขาถูกกฎหมาย ต้องหางาน และดูแลให้ดีที่สุด ในตรงนี้เราไม่สามารถกีดกันได้ โดยเราคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยธรรมเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้สถานประกอบการ Up skill แรงงานของตัวเองไม่ว่าแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าว เราทำในลักษณะเดียวกัน ต้องยอมรับว่าแรงงานไทยเราเป็นแรงงานที่มีทักษะความสามารถด้านการเกษตร หาก IOM คิดว่าประเทศไทยสามารถรองรับแรงงานไทยในภาคเกษตรแบบฤดูกาลได้กระทรวงแรงงานขอรับการช่วยสนับสนุนจาก IOM ในเรื่องนี้

"รัฐบาลไทยพยายามทำทุกวิถีทางในการยกฐานะของแรงงาน ไม่ว่าแรงงานที่เราส่งออกไปทำงานต่างประเทศก็ดี แรงงานที่เรารับเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ดี เราเคารพในเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน" นายพิพัฒน์ กล่าวต่อว่า

ด้าน นางสาวเจอรัลดีน อองซาร์ค (Ms. Geraldine Ansart) หัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization for Migration: IOM) กล่าวว่า ขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่เปิดโอกาสให้คณะ IOM ได้เข้าพบเพื่อหารือในวันนี้ IOM ประทับใจในการยึดหลักสิทธิมนุษยชนแก่แรงงานข้ามชาติของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและชื่นชมการปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติของรัฐบาลไทย ที่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้กับหลายๆ ประเทศได้ โดยเฉพาะในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของแรงงานข้ามชาติให้มีหลักประกันสังคม อย่างไรก็ตาม จากการหารือในวันนี้เราพร้อมสนับสนุนข้อมูลและประสานการทำงานกับกระทรวงแรงงานอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา IOM ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน สมาคมต่างๆ หลายองค์กรในประเทศไทย เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานให้แรงงานข้ามชาติ ขณะเดียวกันก็พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือแรงงานไทยให้การไปทำงานต่างประเทศของแรงงานไทยเป็นการโยกย้านถิ่นฐานที่ปลอดภัยด้วยเช่นกัน

IOM ชม"พิพัฒน์" รมว.แรงงาน ดูแลคุ้มครองสวัสดิการแรงงานเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชน ฝากดันแรงงานทักษะไทยส่งออกตลาดต่างประเทศ