วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับ TEATA รองรับตลาดงานด้านการท่องเที่ยว และ การบริการอย่างยั่งยืน

11 Mar 2024

เมื่อไม่นานมานี้ หลักสูตรนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันอุดมศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการชั้นนำในเครือโรงแรมดุสิตธานี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) หรือ TEATA  

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับ TEATA รองรับตลาดงานด้านการท่องเที่ยว และ การบริการอย่างยั่งยืน

ในพิธีลงนามความร่วมมือดังกล่าว มี ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร อธิการบดี วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมด้วย ดร.ปวีณา คาไซ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา Mr. Simon Lloyd คณบดีคณะการจัดการการบริการ อาจารย์สมภพ ชาตวนิช ผู้อำนวยการหลักสูตรนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว ดร.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์ กรรมการบริหารหลักสูตรนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว และอาจารย์มณีวรรณ ชาตวนิช เลขาวิชาการหลักสูตรนวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนวิทยาลัยดุสิตธานีในการลงนาม และให้การต้อนรับผู้แทนจากสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ซึ่งได้แก่ คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) คุณนันทพล ไข่มุกด์ อุปนายกสมาคมฯ และคุณวัลย์ณัฐ บุญประเสริฐ เลขาธิการสมาคมฯ 

จุดประสงค์ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการก็เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับรองรับตลาดงานด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนวิทยากรในการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและด้านอุตสาหกรรมภายใต้การถ่ายทอดความรู้จากสถานการณ์จริง การสนับสนุนในการรับนักศึกษาฝึกงาน การบูรณาการการเรียนกับการทำงาน และสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้และทักษะร่วมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

วิทยาลัยดุสิตธานีและ สทอ. มุ่งหวังว่า การร่วมมือกันนี้จะนำไปสู่การสร้างระบบนิเวศในตลาดงานของอุตสาหกรรมบริการไทยได้อย่างยั่งยืน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสำนักประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 361 7811 - 3 อีเมล [email protected] หรือที่เว็บไซต์ www.dtc.ac.th

วิทยาลัยดุสิตธานี เซ็น MoU กับ TEATA รองรับตลาดงานด้านการท่องเที่ยว และ การบริการอย่างยั่งยืน