ศิลปศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม

21 Feb 2024

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์พันธุ์พิชญา ปัญญาฟู ประธานหลักสูตร ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น Dr. Isao Yamaki Mr. Toshiaki Kanaya อาจารย์พิรดา โตนชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัทร แสนโภชน์ และ อาจารย์ปรีชา ใจหาญ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Minoru Kishimoto และ Assoc. Professor Kosei Ohashi พร้อมด้วยนักศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิกะ (Shiga University, Japan) เพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมกับนิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสในการใช้ภาษาญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาแก่นิสิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

ศิลปศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม

โดยมีกิจกรรม อาทิ Ice Breaking Activity การแลกเปลี่ยนทางภาษาโดยการสอนแนะนำตัวเป็นภาษาไทย การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมผ่านอาหารไทย กิจกกรรมจัดขึ้นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวมCE มหาวิทยาลัยพะเยา

ศิลปศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางภาษาและวัฒนธรรม