LSC SPU MOU สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งพัฒนากำลังคนโลจิสติกส์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

23 Feb 2024

วันนี้ (23 ก.พ. 2567) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาล้ยศรีปทุม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นายสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนาม MOU ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ แก่นักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ฯ รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการ พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษาให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ฯ ตลอดจนมุ่งพัฒนากำลังคนโลจิสติกส์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นและเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

LSC SPU MOU สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งพัฒนากำลังคนโลจิสติกส์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศ ที่ได้เห็นพ้องต้องกันแล้วว่า การผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นหมุดหมายที่สำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคอาชีวศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนโลจิสติกส์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ดังที่ทุกท่านได้ทราบแล้วว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรประเภท Deegree/Degree ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นอกจากนี้ยังมีการเปิดหลักสูตร Non-Degree ที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่อง และมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นแหล่งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้แก่หน่วยร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างสูงว่าจะได้เห็นกำลังคนโลจิสติกส์สมรรถนะสูงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ทางด้าน ผศ.ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าวว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยมีความต้องการกำลังคนสมรรถนะสูงเพื่อรองรับ Mega Project ที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันและที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นสายงานด้านโลจิสติกส์จึงเป็นอาชีพที่มีความต้องการเร่งด่วน จึงเป็นที่มาของการจัดพิธีบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาในการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงป้อนอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อันเป็นหมุดหมายสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

โดยสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพและสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาหลักสูตรและระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย ร่วมกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ และร่วมมือทางด้านวิชาการและงานวิจัย ตลอดจนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

LSC SPU MOU สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มุ่งพัฒนากำลังคนโลจิสติกส์ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต