ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล "หน่วยงานชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2567" องค์กรต้นแบบระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ

23 Feb 2024

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC หนึ่งในผู้นำการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ของโลก เข้ารับรางวัล "หน่วยงานชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ประจำปี 2567" จากนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในระหว่างการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส 2567 "ปกป้องสุขภาพของคนไทยห่างไกลควันบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า" ที่จัดขึ้นโดยเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ

ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น รับรางวัล "หน่วยงานชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ ประจำปี 2567" องค์กรต้นแบบระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานประกอบการ

รางวัลดังกล่าว มอบให้แก่บริษัทเอกชนที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นและเป็นต้นแบบของภาคเอกชนด้านการพัฒนาระบบบริการช่วยเลิกบุหรี่ทั้งเชิงรับและเชิงรุกร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ โดยไอ-เทลได้จัดตั้งหน่วยบริการให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพนักงานที่ต้องการเลิกบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบต่อสุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมรณรงค์ภายในหมู่พนักงาน ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการที่ปลอดภัย ปลอดควัน ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยภายในงานมีสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ บุคลากรวิชาชีพสุขภาพ และภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเข้าร่วมการประชุมกว่า 600 คน

ทั้งนี้ บริษัทฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการควบคุมการบริโภคยาสูบทุกรูปแบบในสถานประกอบการและสนับสนุนสังคมไทยปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของทุกคน