คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา อบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ในห้องปฏิบัติการ

22 Feb 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิพงษ์ พลคำฮัก คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ นำทีมผู้บริหาร บุคลากร นิสิต แม่บ้านและ รปภ.ในคณะ เข้าร่วมอบรมในโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉินในห้องปฏิบัติการ ณ คณะสหเวชศาสตร์ โดยมี ดร.พัชรียา อัมพุธ เป็นหัวหน้าโครงการ

คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา อบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ในห้องปฏิบัติการ

การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก จ่าเอก ธนวัฒน์ อภิพัฒนวุฒิกลูน นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ เทศบาลเมืองพะเยา บรรยายเรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการและการวางแผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย วิธีใช้ถังดับเพลิง วิทยากรโดย คุณกฤษฎา โยนสนิท

ภาคบ่ายเป็นภาคปฏิบัติ โดยมีการจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้ขึ้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกปฏิบัติวิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รวมถึงได้ปฏิบัติใช้ถังดับเพลิงในสถานการณ์แก๊สรั่วและไฟไหม้

 

คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา อบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน ในห้องปฏิบัติการ