รำไพฯ จุดประกายสร้าง นวัตกรชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

28 Feb 2024

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งมั่นพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็น "นวัตกรชุมชน" เน้นสร้างทักษะและองค์ความรู้ ปั้นต้นแบบนวัตกร สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น

รำไพฯ จุดประกายสร้าง นวัตกรชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น

ณ หอประชุมรำไพพรรณี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาแนวคิดสู่การเป็น "นวัตกรชุมชน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะและองค์ความรู้ ปั้นต้นแบบนวัตกร สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มุ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน โดยยึดหลักการบริการวิชาการแก่สังคม สืบสานแนวพระราชดำริ และขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านยุทธศาสตร์หลักด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มุ่งสร้างและพัฒนานวัตกรชุมชน เสริมสร้างทักษะความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถของชุมชน เพิ่มทักษะอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและจัดการตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างเครือข่ายนวัตกรชุมชน มุ่งหวังให้เกิดต้นแบบนวัตกรชุมชน พัฒนาทักษะความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการสร้าง "นวัตกรชุมชน" ที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นต่อไป

รำไพฯ จุดประกายสร้าง นวัตกรชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น