TLC SPU ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์ "เทคนิคการวัดและประเมินผล แนวใหม่ที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน"

13 Feb 2024

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (TLC SPU) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "เทคนิคการวัดและประเมินผล แนวใหม่ที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน"

TLC SPU ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม ออนไลน์ "เทคนิคการวัดและประเมินผล แนวใหม่ที่สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน"

วิทยากร โดย

ผศ.ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ

ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00-12.00 น.

ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

*สำหรับอาจารย์หลักสูตร AIDP เข้าร่วม Onsite ณ ห้อง 1208 ชั้น 12 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)

สามารถลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/asyEWLikLxWwxUnY7