ม.ศรีปทุม จับมือ โรงเรียนพรตพิทยพยัต MOU ปั้นนักเรียนสู่เจ้าของธุรกิจอนาคต

05 Apr 2024

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับ โรงเรียนพรตพิทยพยัต มุ่งพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และสนับสนุนโครงการ-กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ปั้นนักเรียนสู่เจ้าของธุรกิจอนาคต

ม.ศรีปทุม จับมือ โรงเรียนพรตพิทยพยัต MOU ปั้นนักเรียนสู่เจ้าของธุรกิจอนาคต

ผศ.ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า "คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลงนาม MOU ครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และสนับสนุนโครงการ-กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนของโรงเรียนพรตพิทยพยัต"

ดร.อาภาพร วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนพรตพิทยพยัต กล่าวว่า "โรงเรียนพรตพิทยพยัต มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคต การร่วมลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งนี้ จะเป็นโอกาสอันดีให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจจัดขึ้น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ซึ่งความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ โรงเรียนพรตพิทยพยัต ครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักเรียน เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีคุณภาพในอนาคต