คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย จับมือ สายการบินนกแอร์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน

22 Mar 2024

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 2 องค์กรชั้นนำของประเทศ ได้ร่วมกันในการผลิต ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการศึกษาและการให้บริการ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน และได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพในระหว่างเรียน

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย จับมือ สายการบินนกแอร์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา รองอธิการบดีอาวุโสสายงานวิชาการและงานวิจัย ลงนามร่วมกับ นางปานจิต เฮาว์ ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม คณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และนายถิรมน ลาภสวัสดิ์ ผู้จัดการงานสรรหาและว่าจ้าง ลงนามเป็นสักขีพยาน โดยมีคณาจารย์ และผู้แทนนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบิน ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย จับมือ สายการบินนกแอร์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน