NSM ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมการจัดงาน "STI Day 2024" ในงานประชุม "Technology Forums" ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

25 Mar 2024

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ดร.นพรัตน์ เทพเทพา ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM เป็นตัวแทน กระทรวง อว. กล่าวแสดงความยินดีแก่กระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ในการจัดงาน The 2nd National Science, Technology &Innovation Day (STI Day) 2024 ภายในงานประชุม Technology Forums โดยมี H.E. Hem Vanndy (เฮ็ม แวนดี) รมว.อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานในการประชุมฯ โดยปีนี้ กระทรวง อว. ได้มอบหมายให้ NSM นำ "คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช." จัดแสดงในงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ให้กับเยาวชนและประชาชน ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการ ไดมอนด์ ไอส์แลนด์ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

NSM ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมการจัดงาน "STI Day 2024" ในงานประชุม "Technology Forums" ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

NSM ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมชื่นชมการจัดงาน "STI Day 2024" ในงานประชุม "Technology Forums" ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา