สู่โลกการบิน! นักศึกษา CoTH SPU เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศฯ

25 Mar 2024

อาจารย์ณัฏฐมน เผ่าพันธุ์ หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จึงจัดกิจกรรมให้นักศึกษาที่ลงเรียน รายวิชา ALB117 "ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน" เข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

สู่โลกการบิน! นักศึกษา CoTH SPU เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศฯ

อ.ณัฏฐมน กล่าวว่า "กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การบิน ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญที่นักศึกษาควรทราบ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ วีรบุรุษทางอากาศ  เครื่องบินโบราณ  เทคโนโลยีการบิน  พัฒนาการของกองทัพอากาศไทย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เข้าใจ และรักในศาสตร์การบิน ซึ่งจะเป็นแนวทางให้นักศึกษาใฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะ และความรู้ เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในสายงานการบินต่อไป "การเรียนรู้เป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ความสำเร็จ"

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงกับความต้องการของตลาดงาน ผ่านหลักสูตรทันสมัยที่เน้นการเรียนแบบ "เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง"

 

สู่โลกการบิน! นักศึกษา CoTH SPU เรียนรู้ประวัติศาสตร์การบิน ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศฯ