กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดตั้ง "สถานีดักผักตบชวา" บริเวณวัดเชิงเลน และวัดท่าข้าม พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาผักตบชวาหนาแน่น จ.นครปฐม

27 Mar 2024

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดตั้ง "สถานีดักผักตบชวา" บริเวณวัดเชิงเลน และวัดท่าข้าม พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาผักตบชวาหนาแน่น จ.นครปฐม

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดตั้ง "สถานีดักผักตบชวา" บริเวณวัดเชิงเลน และวัดท่าข้าม พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาผักตบชวาหนาแน่น จ.นครปฐม

กรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ร่วมกับ กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจสภาพปัญหาผักตบชวาแม่น้ำท่าจีน บริเวณสะพานบุญรัฐประชานุวัฒน์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม หลังได้รับแจ้งปัญหาผักตบชวาจากภาคประชาชน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 นายพรพนม บัวชื่น ผู้อำนวยการกองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นางเปรมจิต สงวนแก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่ร่วมกับ นายภูมิวิทย์ นารถสกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครปฐม กรมชลประทาน นายธันยา จรูญสมาธิศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานลุ่มน้ำท่าจีน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 2 ว่าที่ร้อยตรี อรรถชล ทรัพย์ทวีนายอำเภอสามพราน นายเฉลิมชัย พรพุทธประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีเมืองสามพราน กำนันตำบลท่าข้าม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำรวจสภาพปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน บริเวณสะพานบุญรัฐประชานุวัฒน์อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เนื่องจากได้รับแจ้งจากภาคประชาชนถึงปัญหาผักตบชวาที่ติดบริเวณตอม่อสะพานเป็นจำนวนมากระยะทางประมาณ 400 เมตร

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดังกล่าว กรมฯ ได้รับรายงานว่า มีผักตบชวาไหลมารวมกันหนาแน่นเต็มลำน้ำ โดยในช่วงน้ำทะเลหนุนสูง ผักตบชวาจะขึ้นมาติดบริเวณคอสะพาน ทำให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำและการสัญจรทางเรือ จึงได้มีการหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้กรมโยธาธิการและผังเมือง นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน ทั้งหมด 6 ลำ ได้แก่ เรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง จำนวน 4 ลำ เรือพอนทูนบรรทุกรถขุด จำนวน 2 ลำ และจัดตั้งสถานีดักผักตบชวา โดยใช้ทุ่นกั้นผักตบชวา บริเวณวัดเชิงเลน และวัดท่าข้าม พร้อมทั้งให้หน่วยงานในพื้นที่จัดหาสถานที่ทิ้งผักตบชวา และให้ชลประทานจังหวัดนครปฐม ดูแลคลองสาขาป้องกันผักตบชวาไหลลงมาสะสมในแม่น้ำ โดยคาดว่าปัญหาความหนาแน่นของผักตบชวาจะคลี่คลายภายในหนึ่งสัปดาห์ ปัจจุบันกรมฯ ได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาและเข้าดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำลำคลอง ซึ่งมีความจำเป็นในการสัญจรทางน้ำ ทำให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ความหนาแน่นของผักตบชวาที่ติดบริเวณตอม่อสะพานบุญรัฐประชานุวัฒน์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมได้ โดยสามารถกำจัดผักตบชวาได้ประมาณ 2,000 ตัน

อย่างไรก็ตาม กรมฯ ยังได้กำชับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ ให้ติดตามปัญหาผักตบชวาหนาแน่นอย่างใกล้ชิด หากพื้นที่ใดประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืชสะสมเป็นจำนวนมาก สามารถแจ้งมาที่กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 4393 หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร และเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเข้าดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดตั้ง "สถานีดักผักตบชวา" บริเวณวัดเชิงเลน และวัดท่าข้าม พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาผักตบชวาหนาแน่น จ.นครปฐม