ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "AI พลิกโลกการตลาด" เสริมทักษะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

14 Mar 2024

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ หัวข้อ "AI พลิกโลกการตลาด" โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการ และกล่าวต้อนรับ คุณปฤณ จำเริญพานิช CEO Wisdom to Execution ผู้เชี่ยวชาญ AI & ChatGPT และที่ปรึกษาด้าน Marketing ให้กับบริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยเนื้อหาครอบคลุมถึง แนวโน้มของ AI และบทบาทสำคัญในโลกการตลาด ,เครื่องมือและเทคนิค AI ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล พฤติกรรมลูกค้า และการทำแคมเปญ, กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ AI ในการตลาดขององค์กรชั้นนำ และการฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ AI สำหรับการตลาด ให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร SPU ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้ได้เข้าใจในโลกของภาคธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเทคโนโลยี AI ที่กำลังเข้ามา Disrupt ธุรกิจแบบพลิกโฉมมากยิ่งขึ้น ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "AI พลิกโลกการตลาด" เสริมทักษะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

ทั้งนี้ ผศ.ดร.วิรัช รองอธิการบดี กล่าวว่า "ปัจจุบันเทคโนโลยี AI มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและส่งผลต่อทุกภาคส่วน รวมไปถึงธุรกิจและการตลาด การอบรมครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรม "AI พลิกโลกการตลาด" เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และสามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และนวัตกรรม เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

 

ม.ศรีปทุม จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ "AI พลิกโลกการตลาด" เสริมทักษะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร