นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ SPU คว้ารางวัลชนะเลิศจาก Lazada! ตอกย้ำความรู้จริง ประสบการณ์จริง

18 Mar 2024

นางสาวกมลรัตน์ งามวงศ์รัตนชื่น นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (นักศึกษาทุน ตัวจริง SPU) สร้างความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศ (20 อันดับแรก) จากการเข้าประกวดคลิปวิดีโอภายใต้หัวข้อ "Lazada As You Wish ปรารถนาสิ่งใด ลาซาด้าจัดให้" จากผลงานที่โดดเด่น ของเธอมาจากการผนวกความรู้ด้าน Digital Marketing เข้ากับงานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การนำเข้าส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์ และกลยุทธ์บุกตลาดต่างประเทศด้วย Digital Marketing ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์จริงในรายวิชา MKT323 แบรนด์เมเนจเม้นท์ และ MKT393 การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล โดยรางวัลที่เธอได้รับ ประกอบด้วย ทุนการศึกษา 5,000 บาท และประกาศนียบัตรจาก Lazada ความสำเร็จครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึง การบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ความสำคัญอย่างมาก

นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ SPU คว้ารางวัลชนะเลิศจาก Lazada! ตอกย้ำความรู้จริง ประสบการณ์จริง

ดร.ศิดานุช กิตติเสรีกุล อาจารย์ผู้สอน กล่าวว่า "รู้สึกภูมิใจในตัวนักศึกษาเป็นอย่างมาก ผลงานชิ้นนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา และความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับสถานการณ์จริง

นักศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ SPU คว้ารางวัลชนะเลิศจาก Lazada! ตอกย้ำความรู้จริง ประสบการณ์จริง