คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญประจำปี "Thai BIM" มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี BIM พัฒนาศักยภาพวิศวกรรุ่นใหม่

18 Mar 2024

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) โดย ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย(สควท.) และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสามัญประจำปี ของ "สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศอาคาร" หรือ Thai BIM ภายในงานมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นไปในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี BIM ในทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมบทบาทในงานอุตสาหกรรมอาคารของประเทศ แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อผลิตวิศวกรในงาน BIM อย่างมีคุณภาพ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.ไพจิตร ผาวัน ประธานอนุกรรมการ cm วสท.และรองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU ผศ.ดร.เด่นชัย วรเดชจำเริญ ผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการ BIM วสท.และอาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล SPU พร้อมนักวิชาชีพรุ่นใหม่จากบริษัทฯ ต่างๆ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องเธียรเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสามัญประจำปี "Thai BIM" มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยี BIM พัฒนาศักยภาพวิศวกรรุ่นใหม่

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU กล่าวว่า "เทคโนโลยี BIM มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่ ช่วยให้งานออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารอาคาร มีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดข้อผิดพลาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU เล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยี BIM จึงมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตร เน้นการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ฝึกฝนทักษะการใช้โปรแกรม BIM สร้างบัณฑิตวิศวกรรมที่มีความรู้ความสามารถ ตรงกับความต้องการของตลาดงาน ซึ่งการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยี BIMพัฒนาศักยภาพวิศวกรรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมสู่การทำงานในยุคดิจิทัล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ SPU มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตวิศวกรรมที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ