สสว. ขอเชิญชวน SME และภาครัฐ-เอกชน พื้นที่ภาคเหนือ ร่วมงานสัมมนา "ยกระดับ SME ไทย สู่ตลาดโลกด้วยแนวคิด Green Economy"

20 Mar 2024

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทเป็นผู้นำในการส่งเสริม SME ของประเทศจะจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ภายใต้แนวคิด"บูรณาการรัฐ-เอกชน เสริมศักยภาพ & สร้างโอกาส SME ไทย" ในพื้นที่ 4 ภูมิภาคทั่วประเทศในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2567 โดยกำหนดจัดกิจกรรมนำร่องในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ในหัวข้อ "ยกระดับ SME ไทย สู่ตลาดโลกด้วยแนวคิด Green Economy" ในวันศุกร์ที่ 22มีนาคม 2567 นี้ ที่โรงแรม Wintree City Resort เชียงใหม่

สสว. ขอเชิญชวน SME และภาครัฐ-เอกชน พื้นที่ภาคเหนือ ร่วมงานสัมมนา "ยกระดับ SME ไทย สู่ตลาดโลกด้วยแนวคิด Green Economy"

ภายในงานจะมีการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแผนการส่งเสริมและแผนปฏิบัตการส่งเสริม SMEรวมถึงมาตรการสำคัญๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุน รวมถึงประสบการณ์ของ SME ในการปรับตัวเข้าสู่Green Economy ทั้งจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ผู้แทนภาคเอกชน ได้แก่ คุณพิมพ์ชญาบุณยรัตพันธุ์ ผู้บริหาร Tops Green สโตร์สีเขียวแห่งแรกในประเทศไทย และคุณวีรดา ศิริพงษ์ผู้ประกอบการ SME ที่ริเริ่มแปลงเศษไม้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ Go Green ภายใต้แบรด์ Carpenterนอกจากนี้ยังมีการออกบูธให้บริการด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงสิทธิประโยชน์ของ สสว. อาทิ การขึ้นทะเบียน SME One ID มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP)และมาตรการ SME ปัง ตังได้คืน (BDS) เป็นต้น

สสว. จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SME และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงผู้สนใจที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ เข้าร่วมงานดังกล่าวโดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/UZHXQzkWRX4cuyc39หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณบิว ศุภลักษณ์ 095 964 0364 หรือ คุณน้ำ ณัฐนันท์ 062 868 5380