วว. ร่วมงานแถลงข่าว IGNITE THAILAND : เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต

18 Jun 2024

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แสดงวิสัยทัศน์ "การพัฒนากำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต"  เนื่องในการแถลงข่าว IGNITE THAILAND : เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต (Future Workforce for Future Industry) จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยระบุตอนหนึ่งว่า นอกจากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่รัฐบาลเร่งสร้างและเชื้อเชิญการลงทุนแล้ว กระทรวง อว. ได้เตรียมการส่วนสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาและเพิ่มทักษะของคน (Upskill / Reskill) ประกอบด้วยกลไก 4 ด้าน ได้แก่ 1.โปรแกรมการพัฒนาคน  โดยการทำหลักสูตรแบบใหม่ การฝึกงานและการร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรม 2.การให้สิทธิประโยชน์ทางการเงินสำหรับการฝึกอบรม 3.การสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะ และ 4.การประสานงานระหว่างภาคการศึกษา ภาคเอกชน ทั้งไทยและต่างประเทศ

วว. ร่วมงานแถลงข่าว IGNITE THAILAND : เตรียมทัพกำลังคน สร้างอุตสาหกรรมอนาคต

ในการนี้ นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ได้แถลงแนวทาง "การสร้างกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต" ตั้งแต่กำลังคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม นักวิจัย รวมถึงการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก โดยในระยะ 5 ปีข้างหน้าตั้งเป้าผลิตกำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงไว้ที่ 80,000 คน ด้าน EV 150,000 คน และด้าน AI 50,000 คน ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการผลิตกำลังคนรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไปแล้ว 6 โครงการ ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ

โดยมี 3 โครงการที่เป็น Quick Win เห็นผลในระยะสั้น ได้แก่ 1.การพัฒนาและเพิ่มทักษะ (Upskill/Reskill) 2.โครงการ Coop+ หรือ สหกิจศึกษาพลัส ที่นำนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์มาพัฒนาทักษะเพิ่มเติม และฝึกงานกับภาคอุตสาหกรรม หลังจบการศึกษาแล้วยังสามารถทำงานกับบริษัทได้ทันที 3.โครงการสหกิจศึกษาในต่างประเทศ โดยการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในมหาวิทยาลัยหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ  ขณะเดียวกันยังมีแผนการยกระดับห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม (Training Centers) เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคนด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง EV และ AI ทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค  

โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คณะผู้บริหาร อว. และหน่วยงานในสังกัด เครือข่ายพันธมิตร ผู้ประกอบการ เข้าร่วมการแถลงข่าวด้วย ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2567 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล