อธิการบดี SPU เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ก้าวสู่ยุคใหม่ ล้ำสมัย ด้วย Digital Supply Chain Laboratory

06 Feb 2023

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติจาก ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการดิจิทัลซัพพลายเชน Digital Supply Chain Laboratory โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมคณะผู้บริหาร นำเยี่ยมชมเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา อาทิ หุ่นยนต์โลจิสติกส์อัจฉริยะ รวมถึงระบบคลังสินค้าอัตโนมัติด้วย AGV/AMR ห้องปฏิบัติการดิจิทัลซัพพลายเชน (Digital Supply Chain Laboratory) และห้องบอร์ดเกมซัพพลายเชน ณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 5 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

อธิการบดี SPU เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ก้าวสู่ยุคใหม่ ล้ำสมัย ด้วย Digital Supply Chain Laboratory

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี SPU กล่าวว่า วันนี้ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมพัฒนาการของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยมีการโชว์นวัตกรรมหุ่นยนต์สำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของและสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 200 กิโลกรัม ซึ่งเป็นหุ่นยนต์จัดส่งสินค้า Lab VR ต่างๆที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เสมือนจริงในการจัดเก็บคลังสินค้า ที่น่าดีใจคือนวัตกรรมเหล่านี้คิดค้นและจัดสร้างโดยทีมคณาจารย์และนักศึกษาของทั้งวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPUที่ได้ประสานความร่วมมือระหว่างคณะในการทำงานร่วมกัน สำหรับให้นักศึกษาได้นำไปใช้งานจริง โดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในแต่ละวิทยาเขต (บางเขน,ชลบุรี,ขอนแก่น)มีจุดเด่นที่ชัดเจน

อธิการบดี SPU เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ก้าวสู่ยุคใหม่ ล้ำสมัย ด้วย Digital Supply Chain Laboratory