กทม.ตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด 19 สถานที่จัดงานช่วงตรุษจีน เน้นย้ำมาตรการ 2U สำหรับประชาชน

23 Jan 2023

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวถึงการส่งเสริมความรู้และให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีนว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนอ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.ร่วมกับสำนักงานเขตลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด 19 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

โดยกำชับมาตรการสำหรับสถานที่จัดงาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ควรได้รับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 4 เข็ม หรือครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนด หากเจ้าหน้าที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ให้ตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit (ATK) ทันทีและไม่ควรมาปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลาที่ให้บริการ สถานที่จัดงานต้องมีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอและจัดวางในบริเวณที่เหมาะสม ใช้งานได้สะดวก ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 1-2 ชั่วโมง รวมทั้งต้องควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัดและจัดระยะห่างให้เหมาะสม กำหนดมาตรการทางเข้า-ออก จัดพื้นที่แบบเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19

ส่วนมาตรการสำหรับประชาชนที่มาร่วมงานควรประเมินตนเอง หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบควรงดเข้าไปในสถานที่ที่มีคนแออัด สวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลาที่ร่วมงาน หรืออยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด และควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ 2U อย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย Universal Prevention มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล ได้แก่ เว้นระยะห่าง ล้างมือ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก และสังเกตอาการตนเองหากป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ ให้ตรวจ ATK และ Universal Vaccination ลดการป่วยหนักในกลุ่ม 608 โดยการรับวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 4 เข็ม และเข็มกระตุ้นทุก 4 เดือนในประชาชนทุกกลุ่ม