บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

27 Dec 2022

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของสถาบันไทยพัฒน์ (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน จากการเปิดเผยข้อมูลและผลงานของบริษัทฯ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) โดยนางสาวสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการรับรางวัล

บีทีเอส กรุ๊ปฯ รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2565  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

โดยในปีนี้ สถาบันไทยพัฒน์ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทจดทะเบียนและองค์กรธุรกิจ จากการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนในด้านต่างๆ ต่อสาธารณะ รวมทั้งสิ้น 121 รางวัล โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 56 แห่ง ประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition 43 แห่ง และกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 22 แห่ง นอกจากจะเป็นการส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่องค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะแล้ว สถาบันไทยพัฒน์ยังต้องการเชิดชูองค์กรธุรกิจที่ได้รับรางวัลทั้ง 121 แห่ง ในการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ที่ 12.6 ร่วมกัน