SPU กวาด 10 รางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น สสอท.ประจำปี 2565

07 Dec 2022

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และอาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน และวิทยาเขตชลบุรี ในโอกาสเข้ารับรางวัล "บุคลากรดีเด่น"และ"นักศึกษาดีเด่น" ประจำปี 2565 จำนวน 10 รางวัล จาก ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานวันสถาปนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ครบรอบ 45 ปี ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร อาคารอุดมศึกษา1 ชั้น 3 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยฯ ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

SPU กวาด 10 รางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น สสอท.ประจำปี 2565

ภายในงานฯ มีการกล่าวต้อนรับโดย ดร.เสนีย์ สุวรรณดี เลขาธิการสมาคมฯ และกล่าวเปิดงาน โดย ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง นายกสมาคมฯ ต่อด้วยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ "การเรียนการสอนที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้" พร้อมด้วยการอภิปราย เรื่อง ความร่วมมือพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช ประธานวิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรม สสอท.

ต่อจากนั้นเป็นพิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น นักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีบุคลากรและนักศึกษาได้รับรางวัลดีเด่น รวมจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล แยกเป็นรางวัลบุคลากรดีเด่น จำนวน 5 รางวัล และรางวัลนักศึกษาดีเด่น จำนวน 5 รางวัล นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น จาก สสอท.มากที่สุด ซึ่งในรอบ 8 ปีมานี้ สามารถกวาดรางวัลมาได้รวมแล้วกว่า 82 รางวัล โดยเริ่มตั้งแต่ปี2558 ได้รับ 7 รางวัล ปี2559 ได้รับ 7 รางวัล ปี2560 ได้รับ 8 รางวัล ปี2561 ได้รับ 10 รางวัล ปี2562 ได้รับ 10 รางวัล ปี2563 ได้รับ 15 รางวัล ปี 2564 ได้รับ 15 รางวัล และในปีนี้ 2565 ได้รับ 10 รางวัล จึงสามารถการันตรีคุณภาพและตอกย้ำมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิชาการ ของ SPU ได้เป็นอย่างดี

สำหรับในปี 2565 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น รวม 10 รางวัล ดังนี้

รางวัลบุคลากรดีเด่น

ประเภท บุคลากรดีเด่น   จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1.รางวัลอาจารย์ดีเด่น กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับดี ดร.พรรณทิพย์ อย่างกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

2.รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ ระดับดีมาก ดร.ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

3.รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ระดับดีเด่น นางสาวกรรณิกา สงวนสินธุกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบ คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

4.รางวัลนักวิจัย กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชมเชย ดร.จิราวรรณ เนียมสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

5.รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับผู้ปฎิบัติการ นางสาวรณิดา นุชนิยม อาจารย์อำนวยการเรียนการสอน (Coach) คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

ประเภท นักศึกษาดีเด่น  จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

2.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิชาการดีเด่น กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ นางสาวพรไพลิน แซ่ตุ่ง คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

3.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวันมงคล พิกุลแย้ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

4.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท กลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ นางสาวสาวิตรี พรหมรักษา นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

5.รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.อุณนดาทร มูลเพ็ญ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน