สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

11 Oct 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน กรณีสถานประกอบกิจการดำเนินการจัดฝึกอบรมและยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายเกินร้อยละ 70 ประจำปี พ.ศ.2564 ให้แก่บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จำกัด เป็นจำนวนเงิน 15,200.-บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ทั้งนี้หากสถานประกอบกิจการใด สามารถทำตามเงื่อนไขตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด สามารถรับโอกาสดีดีแบบนี้ได้ มีขอสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบัน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดได้ตลอดเวลา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราด มอบเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน