นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดขอนแก่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

26 Sep 2022

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดขอนแก่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี นางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสุวพงษ์ ภูนาคพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น นายวิทวัส วงศ์เครือศร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชน ให้การต้อนรับ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดขอนแก่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า การเดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้ เพื่อมาดูสภาพพื้นที่ของสภาพตลิ่งริมแม่น้ำพองที่เกิดการกัดเซาะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมทั้งรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน รวมถึงความต้องการของพื้นที่ และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 3 จุดโดยจุดที่ 1 ได้ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านบึงฉิม หมู่ที่ 4 ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น แผนงานงบประมาณปี 2567 ความยาว 600 เมตร รูปแบบของโครงการเป็นแบบเขื่อนชนิดตอกเสาเข็ม สันเขื่อนเป็นคานรัดหัวเสาเข็ม ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ และคันดินถมตลอดด้านหลัง แนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนทิ้งหินใหญ่เอียงตามแนวลาดตลิ่ง 1:1.5 จนจรดดินเดิม และงานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลง หน้าเขื่อน จำนวน 2 แห่ง จุดที่ 2 บ้านดงพอง หมู่ที่ 10 (ช่วงที่ 2) ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น แผนงานงบประมาณปี 2567 ความยาว 300 เมตร รูปแบบก่อสร้างเป็นเขื่อนชนิดตอกเสาเข็ม สันเขื่อนเป็นคานรัดหัวเสาเข็ม ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ และคันดินถมตลอดด้านหลังแนวสันเขื่อน พร้อมตอกเสาเข็ม เสริมกำลังดินบริเวณใต้ลาดหินทิ้งหน้าเขื่อน หน้าเขื่อนทิ้งหินใหญ่เอียงตามแนวลาดตลิ่ง 1:2 จนจรดดินเดิม และงานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลง หน้าเขื่อน จำนวน 2 แห่ง และจุดที่ 3 บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ แผนงานงบประมาณปี 2567 ความยาว 870 เมตร รูปแบบของโครงการเป็นแบบเขื่อนชนิดตอกเสาเข็ม สันเขื่อนเป็นคานรัดหัวเสาเข็ม ราวกันตก บ่อพักพร้อมท่อระบายน้ำ และคันดินถมตลอดด้านหลัง แนวสันเขื่อน หน้าเขื่อนทิ้งหินใหญ่เอียงตามแนวลาดตลิ่ง 1:1.5 จนจรดดินเดิม และงานก่อสร้างบันได ค.ส.ล. ขึ้น-ลง หน้าเขื่อน จำนวน 2 แห่ง โดย โครงการดังกล่าวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมแม่น้ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสียหายในชีวิต และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โบราณสถาน และพื้นที่เกษตรกรรมของประชาชนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เพิ่มในเรื่องการปรับภูมิทัศน์หลังเขื่อนบริเวณวัด เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และรับรองการจัดกีฬาประเพณี เช่น การแข่งเรือยาว เพื่อแป็นการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนต่อไป

นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ จังหวัดขอนแก่น ของกรมโยธาธิการและผังเมือง