SBS & SLA SPU เปิดประสบการณ์นักศึกษาเรียนรู้ APEC 2022 OPEN CONNECT BALANCE

22 Sep 2022

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมตามโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ผ่านรูปแบบออนไลน์ กับการบรรยายสุดพิเศษ ในหัวข้อ "ประเทศไทยกับการเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 OPEN CONNECT BALANCE" โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก คุณณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้แบบจัดแน่นจัดเต็ม เกี่ยวกับ APEC 2022 "เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล" ซึ่งมีเป้าหมายในการเปิดกว้างสู่ทุกโอกาส เชื่อมโยงในทุกมิติ และสร้างสมดุลในทุกด้านเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ให้กับนักศึกษา SPU ผ่าน โปรแกรม ZOOM ออนไลน์ ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมรับฟังอีกด้วย เมื่อเร็วๆนี้

SBS & SLA SPU เปิดประสบการณ์นักศึกษาเรียนรู้ APEC 2022 OPEN CONNECT BALANCE