EXIM BANK จับมือกรมการค้าต่างประเทศ ส่งเสริมนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย จับคู่เจรจาธุรกิจเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลก

12 Sep 2022

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ (กลาง) อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานเปิดงานเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรม Agri-Tech Innovation Connection 2022 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต จัดโดยกรมการค้าต่างประเทศ เพื่อต่อยอดผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมสินค้าเกษตรที่พร้อมใช้ประโยชน์ไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ และหน่วยงานสนับสนุน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีนายชลัช รัตนบุญนิธิ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ให้การต้อนรับ พร้อมนำทีมร่วมให้คำปรึกษาด้านการเงินเพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าในเชิงพาณิชย์ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565

EXIM BANK จับมือกรมการค้าต่างประเทศ ส่งเสริมนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทย จับคู่เจรจาธุรกิจเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดโลก