AGE มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

พุธ ๑๗ สิงหาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๕๓
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดี จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดปรีดาราม โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) โรงเรียนวัดสำมะกัน รวม 13 ทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียนและส่งเสริมให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นนำไปปฏิบัติตาม นอกจากนั้นยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้งและน้ำดื่มและทุนการศึกษา ช่วยเหลือครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนวัดสำมะกันที่มีฐานะยากจน จำนวน 1 ราย เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและให้กำลังใจกับครอบครัว ภายใต้นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในพื้นที่รอบคลังสินค้าและท่าเรือในอำเภอนครหลวงของ AGE อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่นให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในระดับมาตรฐานให้กับเยาวชนในพื้นที่รอบโรงงานซึ่งเป็นลูกหลานของพนักงานและคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
AGE มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด