วว. ร่วมกิจกรรม "Co-Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัดกรรม สร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพื้นที่และท้องถิ่น" เนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

03 Aug 2022

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ   องคมนตรี  ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "คุณภาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" กิจกรรมเนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565  ซึ่ง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ  สู่ความมั่นคง  มั่งคั่งและยั่งยืน"  โอกาสนี้  ศ.(พิเศษ)ดร.อเนก  เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล  ปลัด กระทรวง อว. ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต  ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ ทั้งนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้ร่วมเสวนาเรื่อง "Co-Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัตกรรม สร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพื้นที่และท้องถิ่น"โดยนำเสนอภารกิจการดำเนินงานของ วว. ที่สอดคล้อง BCG โมเดล  กลไกการทำงานร่วมกันของเครือข่าย Quadruple  Helix  และ TISTR   Ecosystem  เป็นต้น  ซึ่งผลการดำเนินงานของ วว. สามารถสร้างผู้ประกอบการ  สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลัก  สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก  ตลอดจนเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศให้ยั่งยืน ในวันที่  2  สิงหาคม  2565  ณ  ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ

วว. ร่วมกิจกรรม "Co-Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัดกรรม สร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพื้นที่และท้องถิ่น" เนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565

วว. ร่วมกิจกรรม "Co-Creation รวมพลังงานวิจัยและนวัดกรรม สร้างเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพื้นที่และท้องถิ่น" เนื่องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565