ยผ. เดินหน้า 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 65 เร่งบูรณาการ - เสริมกำลังเรือกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ

20 Jul 2022

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เดินหน้า 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 เร่งบูรณาการเครื่องมือ เครื่องจักร และเรือ เข้าดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน พร้อมสนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเข้าช่วยเหลือทุกพื้นที่ที่ประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืชสะสมหนาแน่น

ยผ. เดินหน้า 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 65 เร่งบูรณาการ - เสริมกำลังเรือกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้กำหนด 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน มีประสิทธิภาพสูงสุด กรมโยธาธิการและผังเมือง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการ เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบมาตรการที่ 6 ขุดลอกคูคลองและกำจัดผักตบชวา เพื่อไม่ให้กีดขวางการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และน้ำท่วมขัง โดย กรมฯ ดูแลรับผิดชอบแม่น้ำสายหลัก 2 สาย คือ แม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่ใต้เขื่อนแม่กลอง ผ่านจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ลงสู่อ่าวไทย และแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ใต้ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา ผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ลงสู่อ่าวไทย นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เข้าช่วยเสริมกำลังหน่วยงานอื่นในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้ 1) แม่น้ำน้อย บริเวณกระเพาะหมู ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2) แม่น้ำบางปะกง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 3) เขื่อนกิ่วลม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 4) หนองหลวง อำเภอเมืองเชียงราย และอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 5) บึงสำนักใหญ่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 6) หนองหาร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 7) กว๊านพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และ 8) ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลากและปริมาณฝนที่จะตกชุกหนาแน่นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2565

สำหรับผลการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำเปิด แหล่งน้ำเชื่อมโยง และในแหล่งน้ำปิดสาธารณะทั่วประเทศของหน่วยงานหลัก ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบัน รวมทั้งในแหล่งน้ำที่ได้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) สำรวจได้จำนวน 1,909 จุด สามารถกำจัดผักตบชวาไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 5,775,179 ตัน โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กำจัดได้จำนวน 933,501 ตัน กรมชลประทาน จำนวน 3,396,468 ตัน กรมเจ้าท่า จำนวน 496,154 ตัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 255,275 ตัน คณะทำงานระดับจังหวัด จำนวน 551,701 ตัน และกรมประมงจำนวน 142,080 ตัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565)

นายพรพจน์ เพ็ญพาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง มีเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทั้งหมด จำนวน 49 ลำ แบ่งเป็น เรือกำจัดผักตบชวาแบบสายพานลำเลียง จำนวน 34 ลำ เรือกำจัดผักตบชวาแบบตักหน้า จำนวน 10 ลำ และเรือพอนทูนบรรทุกรถขุด จำนวน 5 ลำ ที่ใช้ปฏิบัติการในพื้นที่ที่รับผิดชอบและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่ต่าง ๆ หากพื้นที่ใดประสบปัญหาผักตบชวาและวัชพืชสะสมเป็นจำนวนมาก สามารถแจ้งมาที่กองบูรณะและบำรุงรักษา กรมโยธาธิการและผังเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2299 4393 หรือสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร และเรือกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เข้าดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนต่อไป

ยผ. เดินหน้า 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 65 เร่งบูรณาการ - เสริมกำลังเรือกำจัดผักตบชวาทั่วประเทศ