AGE สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ (ช่างปูน) ในชุมชนตำบลบางพระครู

จันทร์ ๑๑ กรกฎาคม ๒๐๒๒ ๑๓:๐๒
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE และ บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด ร่วมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ อาทิ ตระแกรงไวร์แมช ทรายหยาบ และหิน สำหรับฝึกปฏิบัติงานพัฒนาทักษะอาชีพช่างปูน ในโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (ช่างปูน) จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางพระครู โดยมีเป้าหมายในการฝึกทักษะอาชีพช่างปูน ทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ให้กับคนในชุมชนตำบลบางพระครู เป็นระยะเวลา 3 วัน โดยผู้ฝึกอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติเทพื้นคอนกรีตบริเวณด้านหน้าอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางพระครู เพื่อเป็นการปรับปรุงและพัฒนาสถานบริการให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบางพระครู เมื่อเร็วๆ นี้
AGE สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ (ช่างปูน) ในชุมชนตำบลบางพระครู

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด