นศ.ธุรกิจระหว่างประเทศ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "การค้า-การลงทุนในเมียนมา โอกาสและความท้าทาย"

04 Jul 2022

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ในโอกาสที่ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง แก่นักศึกษา สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ (ITB SBS) โครงการเจาะลึกโอกาสการค้ายุคดิจิทัลในตลาดต่างประเทศ (The Series) หัวข้อ "การค้า-การลงทุนในเมียนมา โอกาสและความท้าทาย" เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ณ ห้องออดิทรอเรียม1 ชั้น 14 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

นศ.ธุรกิจระหว่างประเทศ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "การค้า-การลงทุนในเมียนมา โอกาสและความท้าทาย"

ทั้งนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นภูมิภาคแห่งโอกาสทางธุรกิจและการค้าการลงทุน ขณะเดียวกันประเทศสมาชิก ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน กำลังก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ทางเศรษฐกิจอันมีวิวัฒนาการ ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยอาเซียนได้กำหนดแผนพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2568 (AEC Blueprint 2025) เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่อาเซียน 4.0 ภายใต้ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งอาศัยการเติบโตไปด้วยกัน และการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้งมากขึ้น รวมทั้งต่อยอดการพัฒนาไปเป็นประชาคมที่มีความสามารถทั้งในด้านการแข่งขัน นวัตกรรม และพลวัต โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยประสิทธิภาพการผลิต นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา

นศ.ธุรกิจระหว่างประเทศ SPU เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "การค้า-การลงทุนในเมียนมา โอกาสและความท้าทาย"