สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2565

อังคาร ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๑๓
วันที่ 21 มิถุยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีเรื่องแจ้งให้คณะทำงานทราบ เกี่ยวกับสรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 สรุปมติที่ประชุมและรายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช) ครั้งที่ 1/2565 และ แผน/ผลการพัฒนากำลังคนในระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด (กพร.ปจ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2565
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2565 - 2570 ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด