สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

จันทร์ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๓๕
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กลุ่มงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 พร้อมให้คำแนะนำด้านการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ที่ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ให้มีความรู้ความสามารถครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อลดความผิดพลาดในการทำงาน ให้เก่สถานประกอบกิจการ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 4 แห่ง คือ 1. บริษัทท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด 2. บริษัทธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด 3. บริษัทท่าฉางรับเบอร์ จำกัด และ 4. บริษัทท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรมจำกัด

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ออกตรวจติดตามสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด