คณะกรรมการ FETCO มีมติเลือก ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานกรรมการ

02 Jun 2022

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) มีมติเลือก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย แทนนายไพบูลย์ นลินทรางกูร ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการ FETCO มีมติเลือก ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธานกรรมการ

ปัจจุบัน ดร.กอบศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ และอุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์ การเงิน และตลาดทุน เคยดำรงตำแหน่งทั้งในภาครัฐและเอกชน อาทิ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการทำงานด้านนโยบายการเงิน นโยบายเศรษฐกิจมหภาค นโยบายสถาบันการเงิน และแผนพัฒนาตลาดทุน ในช่วงที่ร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้เป็นยังนักเศรษฐศาสตร์ที่มีผลงานวิชาการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง เคยได้รับรางวัล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในฐานะนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2552

ดร. กอบศักดิ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ จาก Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ จาก Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้ทุนการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย

เกี่ยวกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุนไทย มีบทบาทเป็นผู้แทนองค์กรในตลาดทุนไทย เพื่อร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตลาดทุนไทย รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายระหว่างรัฐและเอกชน ปัจจุบันมีสมาชิก 7 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย